Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bykowski UROCENTRUM sp.j. z siedzibą w Świętej Lipce, którego reprezentuje Mirosława Bykowska ,
  2. Inspektorem Danych Osobowych jest Katarzyna Bykowska,
    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MB-Centrum Medycyny i Rekreacji S.C. możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 89 753 12 09 lub adresem email mirb@vp.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane od Państwa obejmujące imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, adres a także dane osób upoważnionych przez Państwa do kontaktów z nami przetwarzane będą w celu wykonania łączących nas umów w ramach łączącej nas współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą (podać nazwę odbiorców lub kategorię odbiorców),
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
  6. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze

Jesteśmy dostępni OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-18.00.
Skontaktuj się z nami.

+48 89 753 12 09

 

info@urocentrum.com.pl

 

Święta Lipka 16, 11-440 Reszel